Morella, activitat econòmica

Divendres, 3 febrer, 2012
Ubicació: 
Font: 
pas

Morella és el municipi de la comarca que concentra més indústria i, per tant, un focus d’atracció de mà d’obra. La ,indústria tèxtil és la , ,més tradicional, i en trobem notícies des del segleXIV. La Fàbrica , , , Giner(1870-1926), va ser un exemple de colònia tèxtil catalana, la , , ,producció de la qual s’exportava a tot Europa i fins i tot als Estats Units. El seu tancament va provocar l’inici el declivi demogràfic de la , ,comarca. Avui dia hi perviuen algunes empreses d’aquest sector, així com de productes alimentaris i d’aprofitament de la fusta. , ,

Percentualment el , ,sector serveis és el que ocupa més gent a ,Morella, i el , , turisme s’ha consolidat com un dels eixos econòmics, al mateix temps que la manca de rendibilitat ha dut a un abandonament progressiu de l’agricultura (bàsicament de secà), que es desenvolupa de manera secundària i complementària a laramaderia.

 ,