Iniciativa cultural. Associació d'Artistes Visuals de les Illes Balears

Dilluns, 21 febrer, 2011
Font: 
AAVIB
L’associació professional d’artistes visuals de les Illes Balears —AAVIB— no té ànim de lucre i va ser constituïda el 27 de juny de 1996. Compta amb més de 200 socis i té implantació a totes les illes. Es la tercera d’Espanya en nombre de socis i la primera en nombre de socis per nombre d'habitants. Finalitats * La representació, defensa i promoció dels interesos econòmics, socials i culturals dels artistes visuals. * Promoure la solidaritat entre artistes, programar les accions necessàries per aconseguir millores en aquests camps. * Organitzar un treball constant formatiu i de promoció cultural dels seus afiliats, així com exercir una funció crítica dins l’àmbit cultural de les Illes Balears. * La finalitat de la AAVIB no és organitzar exposicions i esdeveniments dels seus socis, encara que s'els dóna suport amb els mitjans que disposa i pot intervenir amb mitjans artístic davant qüestions que el col·lectiu estimi oportú defensar o denunciar. * Organitza a les Illes Balears jornades periodiques i participa a encontres per a debatre les condicions actuals dels creadors visuals a l'Estat Espanyol. * Asumeix la tasca de difondre els acords i les inciciatives de la UAAV, com el "Código de Buenas Prácticas en Museos y Centros de Arte" signat pel Ministeri de Cultura o el "Manual de buenas prácticas profesionales en las artes visuales" (descàrrega del document més abaix) editat per la UAAV i financiat per la "Fundación Arte y Derecho" amb el fons assistencial de VEGAP. Principis inspiradors La defensa de la dignitat de l'artista com professional i el saneament de les patologies que pateix el nostre món de l'art. La seva web incorpora una secció de Denúncies, debats i +: A DIA A DIA DE L'AAVIB es publiquen les denúncies de galeries mal pagadores, funcionaris prepotents, incumplidors o ineficients, abusos institucionals i altres avisos per a navegants, comentaris, debats o quelcom interessant per al col·lectiu d'artistes visuals. Es podem comentar allí mateix. Per a trametre altres enviau la informació: aavibm@gmail.com