Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:

Denominació Social: ASSOCIACIÓ PAS AMICS DEL CAMÍ - SERVEIS DE PARTICIPACIÓ I SOSTENIBILITAT

Nom Comercial: EL CAMÍ

Domicili Social: C. MONTSENY 10, 2N 2A,08440,CARDEDEU,BARCELONA

CIF: G36788996

Telèfon: 938444553

E-Mail: pas@elcami.org

Lloc Web: www.pas.cat

 

1.- OBJECTE.

ASSOCIACIÓ PAS AMICS DEL CAMÍ - SERVEIS DE PARTICIPACIÓ I SOSTENIBILITAT (en endavant també el prestador, l’Associació o EL PAS) com responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el que pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions d’ús del lloc web.

A través de la Web, l’ASSOCIACIÓ PAS AMICS DEL CAMÍ - SERVEIS DE PARTICIPACIÓ I SOSTENIBILITAT facilitem als usuaris l’accés i utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través del web.

Tota persona que accedeixi a aquesta web assumeix el paper d’usuari (en endavant l’usuari), i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest avís legal, així como a qualssevol altres disposicions legals que fossin d’ aplicació.

Com usuaris, heu de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entreu a la web, doncs aquest pot sofrir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web, sense que existeixi l’obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, essent suficients la publicació en el lloc web del prestador.

El present avís legal (en endavant, l’"Avís Legal") regula l’ús del lloc web: http://elcami.cat.

 

2.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DE LA WEB.


2.1. Caràcter gratuït de l’accés i ús de la web.

La prestació dels serveis per part de l’ ASSOCIACIÓ PAS AMICS DEL CAMÍ - SERVEIS DE PARTICIPACIÓ I SOSTENIBILITAT té caràcter gratuït per a tots els Usuaris. No obstant, alguns dels serveis subministrats pel prestador o per tercers a través de la Web estan subjectes al pagament d’ un preu determinat.

 

2.2. Registre d’Usuari.

Amb caràcter general la prestació dels Serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris.

Tanmateix, l’ ASSOCIACIÓ PAS AMICS DEL CAMÍ - SERVEIS DE PARTICIPACIÓ I SOSTENIBILITAT condiciona l’ús d’alguns dels Serveis a la prèvia complementació del corresponent registre d’Usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en la pròpia secció del servei.

 

2.3. Veracitat de la informació.

Tota la informació que facilita l’Usuari ha de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels  formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a l’ ASSOCIACIÓ permanentment actualitzada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l’ASSOCIACIÓ PAS AMICS DEL CAMÍ - SERVEIS DE PARTICIPACIÓ I SOSTENIBILITAT o a tercers per la informació facilitada.


2.4. Menors de edat.

Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han de obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a  continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, tot i que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per a controlar i restringir els materials als que poden accedir els menors.


2.5. Obligació de fer un ús correcte de la Web.

L’Usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i a les bones costums.

A tal efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats o efectes il·lícits o prohibits, lesius de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material que:

(a)  sigui contraria, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals y altres normes vigents;

(b)  indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;

(c)  indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(d)  sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;

(e)  de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat de l’ ASSOCIACIÓ PAS AMICS DEL CAMÍ - SERVEIS DE PARTICIPACIÓ I SOSTENIBILITAT o de tercers;

(f)     constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

 

3.- FORMES DE PERTÀNYER A L’ASSOCIACIÓ PAS AMICS DEL CAMÍ - SERVEIS DE PARTICIPACIÓ I SOSTENIBILITAT

 

3.1. Amics d' “El Camí”.

És la forma bàsica de pertànyer a l’Associació PAS AMICS DEL CAMÍ.

L’usuari pot donar-se d’alta indicant la seva adreça electrònica i les dades que es demanen al formulari d’inscripció. Amb aquest registre, rebrà el nostre butlletí.

Aquesta modalitat de pertànyer a l’ ASSOCIACIÓ està dirigida a tots aquells als qui els agrada el projecte i volen estar informats de les activitats relacionades amb “El Camí”.

S’enviarà un butlletí setmanal o bisetmanal, de forma gratuïta, a tots aquells que ho hagin sol·licitat en el formulari de l’apartat corresponent. Sempre poden donar-se de baixa d’aquest butlletí a través del procediment indicat en el mateix, de forma gratuïta per l’usuari. Seran enviaments de baixa freqüència (entre dos y quatre butlletins mensuals). També poden seguir El Camí a través de Facebook i Twitter.

 

3.2. Vetllador d'"El Camí".

Aquesta forma de pertànyer a l’ ASSOCIACIÓ està dirigida a tots aquells que volen ser part activa d’“El Camí” i participar en la senyalització dels camins, i a repassar anualment el tram o etapes que s’escullin, tant a títol personal com d’entitat. A més, rebran el nostre butlletí com “Amic d’El Camí”.

Per al procediment de baixa, ens remetem al punt 3.1.

 

3.3. “Camíescola”.

Dirigit als centres d’ensenyament secundari, com a activitat per als alumnes, que realitzaran les tasques pròpies de la  figura de vetlladors  d’“El Camí” (3.2).

Així mateix, el centre rebrà el butlletí informatiu de les activitats que l’ ASSOCIACIÓ PAS AMICS DEL CAMÍ - SERVEIS DE PARTICIPACIÓ I SOSTENIBILITAT dugui a terme.

Pel procediment de baixa, ens remetem al 3.1.

 

3.4. Grup de “CAMInants”.

Aquest apartat va dirigit a tots aquells que vulguin ser part activa d’“El Camí” autoorganitzant caminades pels diferents trams d’ “El Camí” dirigides als Amics del Camí, Vetlladors i altres interessats.

Participaran en caminades a peu al voltant del territori propi i que s’organitzin prop de la població on radiqui el CAMInant.

També rebran de forma gratuïta el butlletí informatiu de l’evolució i de les activitats que siguin d’interès.

Per al procediment de baixa, ens remetem al punt 3.1.

 

3.5. Soci-Padrí.

Dirigit a tot aquells que vulguin ajudar econòmicament a l’ ASSOCIACIÓ i participar en l’Assemblea anual de socis per a definir entre tots el rumb del “PAS-Amics del Camí”.

El Soci-Padrí podrà demanar un certificat numerat conforme es pertany a l’Associació, així com amb l’aportació mínima d’un euro a la setmana, també es podrà demanar els nostres obsequis anuals, com:

-          guies editades,

-          samarretes,

-          Etc.

 

Així mateix, també rebrà de forma gratuïta el butlletí informatiu de l’evolució i de les activitats que siguin del seu interès, dutes a terme per l’ ASSOCIACIÓ PAS AMICS DEL CAMÍ - SERVEIS DE PARTICIPACIÓ I SOSTENIBILITAT.

Per al procediment de baixa, ens remetem al punt 3.1.

La forma de pagament és a través de la comunicació del número de compte de l’usuari, del que se’n guardarà estricta confidencialitat, i se n’han procurat els mitjans d’índole tècnica i organitzativa per a la no intromissió il·legítima d’aquestes dades a través de terceres persones.

Les aportacions poden ser setmanals, mensuals i puntuals.

 

3.6. Registrar-se a la web.

Per registrar-se a la web, cal que s’hagi donat d’alta en qualsevol de les formes anteriors, i clicar a l’apartat de “Vull registrar-me a la web”. S’hi pot accedir mitjançant el registre directe de la home-page o a través del formulari de la web.

En aquest cas es demanarà un nom d’usuari i una contrasenya i amb aquests tindrà accés a la Intranet, per gestionar i crear continguts, pujar fotografies, escriure articles, comentaris, descarregar-se arxius, etc.

 

3.7. Altres tipus de Col·laboracions.

També es pot col·laborar amb l’ ASSOCIACIÓ PAS AMICS DEL CAMÍ - SERVEIS DE PARTICIPACIÓ I SOSTENIBILITAT a través de l’enviament d’un mail al nostre correu electrònic indicant quin tipus de col·laboració es vol fer amb l’Associació. Sempre serà agraït per tots els membres que formem part de l’Associació i, a més a més, rebrà el nostre butlletí informatiu de l’evolució de l’Associació i de les activitats que duem a terme.  

Per al procediment de baixa, ens remetem al punt 3.1.

 

4.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el nostre lloc web, sempre que aquesta  informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquesta web ha estat revisada i provada per a que funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

L’ ASSOCIACIÓno atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol  naturalesa que puguin sortir a col·lació de:

    - la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts;

   - l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;

   - L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús;

   - La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris en el lloc web.

 

El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

 

5.- COOKIES (Política de Cookies)

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc.

En cap cas s’utilitzaran les cookies per a  recollir informació de caràcter personal.

 

6.- ENLLAÇOS (LINKS)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de terceres webs. Atès que des de l’Associació PAS no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els llocs web, l’ ASSOCIACIÓ no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la re-direcció a aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en “foros”, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l’ art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan esdevingui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible de aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata al administrador del lloc web.

Els Usuaris i, en general, tots aquells que estableixin algun enllaç entre la seva pàgina web i la d’El Camí hauran de complir les següents condicions:

(a)  L’enllaç permetrà l’accés al projecte del que es tracti, a través de la Home Page;

(b)  no es crearan frames sobre las pàgines de la Web;

(c)  no es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre ASSOCIACIÓ PAS AMICS DEL CAMÍ - SERVEIS DE PARTICIPACIÓ I SOSTENIBILITAT, els/les seus/ves directius/ves, treballadors i treballadores, pàgines de la web o sobre els seus serveis i continguts;

(d)  no es declararà ni es donarà a entendre que el prestador a autoritzat l’enllaç o que ha supervisat o assumit qualsevol forma dels serveis oferts o continguts posats a disposició de la pàgina que hagi fet l’enllaç;

(e)  a excepció dels signes distintius de l’enllaç, la web on s’estableixi  aquest, no contindrà cap nom comercial, marca, rètol d’establiment, logotip o eslògan de l’ ASSOCIACIÓ PAS AMICS DEL CAMÍ - SERVEIS DE PARTICIPACIÓ I SOSTENIBILITAT; i

(f)     la web en la que s’estableixi l’enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i a les bones costums, ni a l’ordre públic ni a drets de tercers.

 

7.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Política de Privacitat)

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades a l’art. 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i diverses normes disposades en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

El prestador posa a disposició dels usuaris la Política de Privacitat informant als usuaris respecte dels següents aspectes:

-       Dades del Responsable del fitxer,

-       Dades tractades,

-       Fitxers en els que s’emmagatzema la informació,

-       Finalitat del tractament,

-       Obligatorietat o no de facilitar les dades, així como les conseqüències en cas de no facilitar-les, i

-       Els drets que tenen els usuaris i el procediment per exercitar-los.

 

8.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, texts, fotografies i/o gràfics són propietat del prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per la que fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, texts i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compte amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició en el lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així como sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic a dalt  ressenyat.

 

9.- LLEI APICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de BARCELONA.

 

Participa

Pots ajudar de moltes maneres a fer créixer El Camí, un projecte col·laboratiu que té la seva raó de ser en la participació de la gent del territori. Tant si només vols rebre informació de les nostres activitats com si vols prendre part activa en la construcció d’El Camí sortint a marcar el traçat pel teu municipi, trobaràs la manera d’implicar-te que més s’adeqüi a les teves preferències. Entre tots fem El Camí!
 

Registra't

Dóna a conèixer el teu municipi publicant un article a la Camipèdia.

 

Participa en la Secció de Caminades

Participa en organitzar una caminada a l'any a la teva comarca.

 

Fes-te soci/a del Camí

Entre tots i totes mantenim viu el Cami!

 

Fes-te amic del Camí

Estigues informat de totes les activitats.

 

Esteu aquí