La població d'Arbúcies

Ubicació: 
Temàtica: 
Font: 
pas

El terme municipal d’Arbúcies, de 86,94 km2, és el més extens de la comarca de la Selva i, amb 5.560 habitants (segons el padró amb data 31/5/02), és la cinquena població més important de les vint-i-sis que formen la comarca.

Actualment la major part de la població, més del 85% del total, es concentra a la vila. La població rural es troba disseminada , entre els veïnats de Lliors, Cerdans, Can Ferrer, el Vidal, el Monjo, el de la Poca Farina, el de França, el de la Geneta, el de Mollfolleda i el del Rieral, sense oblidar el petit nucli de Joanet.

De totes maneres, la situació actual, tenint en compte una perspectiva històrica, és relativament nova: l'any 1880 la població dispersa suposava el 40,5% del total i l'any 1936, el 41,15%. Aquestes dades demostren que és a partir de la segona meitat del segle XX quan s'accelera el procés de concentració de la població al nucli urbà.

Aquest fenomen ens explica en bona mesura el creixement que ha sofert la vila d'Arbúcies durant la segona meitat del segle XX. Un fet estretament vinculat al desenvolupament industrial i de serveis del poble, amb tot el conjunt d'avantatges que això suposa davant l'hàbitat rural.

Per altra banda cal no oblidar tampoc l'extensió de segones residències, ocupades majoritàriament per famílies procedents de l'àrea barcelonina i el seu cinturó.

Finalment, cal esmentar el fenomen de la immigració (el 18% de la població l'any 2007), que resulta, en bona mesura, de l'alt nivell de vida i dels serveis que el municipi ofereix, així com de les possibilitats de treball que s’hi poden trobar. En aquest sentit, val a dir que la taxa d'atur d'Arbúcies l'any 2007 era del 4%.

Text elaborat per: Quim Mateu . Any: 2007