Etimologia del nom de Fogars de Montclús i Gentilici

Font: 
Salvador Vilà
Text publicat per: 
Salvador Vilà
Gentilici

fogarencs i fogarenques

Etimologia del nom

El nom Fogars de Montclús està format per un nom simple i un altre de compost:

Fogars: del llatí vulgar filicarias (‘falgueres’)

Mont: del llatí monte (‘muntanya’)

Clus: del llatí vulgar cluso (‘que té praderies o espais closos per pasturar els ramats’).

El lloc de Felgars o Falgars és documentat als anys 1066 i 1082, en referència al lloc on hi havia l’església de Sant Cristòfol de Fogars. El nom Montclús se li dóna pel fet de trobar-se dins la demarcació del castell dels senyors de ses Agudes, els quals al segle XIII s’instal·laren al castell de Montclús. Hi ha també la versió que el nom Fogars ve dels focs o fogatges existents al terme.

A banda del nom actual de Fogars de Montclús, en diferents documents surt esmentat aquest lloc o terme com a Falgars, Falgás, Folgars o Fogás. Fins a mitjan segle XIX surt documentada la parròquia de Sant Cristòfol de Fogás de Montseny i, en altres llocs, com a Fogars i parròquies.

 

Any: 2008