Entitat cultural. Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears

Dijous, 17 febrer, 2011
Font: 
pas
El Govern de les Illes Balears va crear l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) segons Decret 122/2005, de dia 25 de novembre, (BOIB Núm. 181 de l'1 de desembre de 2005). Per acord del Consell de Govern de 3 de març de 2006 es constituí, la Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears i se n'establí el marc en el qual desenvoluparà l'actuació (BOIB Núm. 38, de 16 de març). Els objectius de la Fundació són la gestió, la promoció i el suport de les iniciatives i activitats relacionades amb els estudis superiors d'art dramàtic. Per al desenvolupament d'aquest objectiu la Fundació té encomanada, com a funció primordial, la implantació de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears. Els òrgans de la Fundació són: - El Patronat - El President - El Director - El Gerent