Data de l'activitat: 
Dv, 06/28/2013 a Ds, 06/29/2013
Organitza: 
PopArb
Ubicació: 
Descripcio/Observacions: 

<div class="post-entry post-entry-dynamic "><div class="entry-content"><div id="cartell13"><div class="grupscartell">festival de música independent feta a Catalunya</div><div class="grupscartell">&nbsp;</Div><div class="grupscartell"><a title="bremen" hREF="Http://poparb.cat/CartelL/bremen/">BremeN</a> – <a title="bruno sokolowicz" href="http://POPaRB.CAT/CARtell/bruno-sokoloWicz/">bRuno SokoloWIcz</a> – <a title="Delafé y las flores azules" href="http://poparb.cAT/CArtElL/DeLAFE-Y-LAS-FLores-azules/">dElafÉ Y LaS florEs AZulES</a>&nbsp; – <a title="el petit de cal Eril" href="http://poPArB.CAT/CArTELl/EL-petit-de-cal-eril/">El peTit dE cal eRil</a> – <a title="els nens eutròfics d’en Pedrals" href="http://poparb.cat/cARTeLL/ElS-NEnS-EUtrofics-den-pedraLs/">els nens EutrÒFIcs</a> – <a title="espaldamaceta" href="htTP://POPARB.Cat/cartell/espaldAmaceta/">espALdamaCETa</a> – <a title="Inspira" hrEF="HTTp://poparb.cat/caRtell/inspira/">inspiRa</A> – <a title="joan colomo reinventa la radiofórmula" href="http://poparb.cat/cartell/JOAN-COLOMO-REINVENTA-LA-RADIOFoRMULA/">JOAN cOlomo REInVenta la RaDiofÒRMula</a> – <a title="la habitación roja" href="http://POpARB.CAT/cArTELL/la-habitacion-roJa/">la HabitACiÓn ROJa</a> – <a title="La iaia" hrEF="HTTp://poparb.cat/caRtell/La-iaia/">lA Iaia</a> – <a title="maria rodés, Martí sales, Ramon rodríguez" href="http://poparb.cat/cartell/maRIA-RoDES-MarTI-sAlES-RaMON-rodRIGUez/">MARIa RODÉs, ramÓN RodrÍgUEz i MArtÍ SAles</a> – <a title="miquel serra" href="hTTP://pOPARB.cat/cartell/miquel-serra/">miQUel sERRa</a> – <a title="ocellot" hrEF="HTTp://poparb.cat/caRtell/Ocellot/">ocelLOt</a> – <a title="oliva trencada" href="httP://PoPARB.CAT/cartell/oliva-tRencAda/">OLiva TRencaDA</a>- <a title="pau vallvé" href="HTtP://Poparb.cat/cartell/pau-vallve/">pau VALlvÉ</a> – <a title="4t 1a" HREF="HTTP://poparb.cat/cartell/4t-1A/">quart prIMera</a> -&nbsp; <a title="dj.Robert de palma" href="http://POpARB.CAt/CaRTELL/dj-robert-de-palMa/">dj.Robert DE palMA</a> – <a title="Salvaje Montoya" href="http://POPArB.CAT/Cartell/salvaje-moNtoya/">saLVaje MOntoyA</a> – <a title="santa rita" href="HTTP://POparb.cat/cartell/Santa-rita/">saNta ritA</a> – <a title="senior i el cor brutal" href="http://popaRB.CAT/CaRTeLL/sENIOR-i-el-cor-brutal/">senior i EL cor BrutaL</a> – <a title="standstill" href="HTTP://POparb.cat/cartell/StandsTill/">StandSTill</a> – <a title="súper gegant" href="hTtP://POPARB.cat/cartell/supeR-geGant/">SÚpER geganT</a> – <a title="the Suicide of Western Culture" href="http://poparb.cat/cARTeLL/THE-sUIcIDE-OF-wESTERN-country/">the sUICiDE of wEStern CultuRE</a> – <a title="Dj txarly brown" href="http://POPARB.CAT/Cartell/dj-txarly-Brown/">Dj.txARly bROWn</a> – <a title="Univers" hrEF="HTTp://poparb.cat/caRTell/univers/">UNivers</a> – <a title="ZA!" href="http://poparb.cat/cartell/za/">ZA!</a></div></div></div></div>