Data de l'activitat: 
Dj, 04/11/2013 a Dg, 06/23/2013
Organitza: 
MEAM
Ubicació: 
Descripcio/Observacions: 

<p><stroNg>el meaM (museu europeu d´art modern, barcelona) organitza entre els mesos d’abril i juny del 2013 UNA GrAn EXPOSICIó QUE, SOTa el títol unSegle d'escultura CaTalana, proposa una mirada integradora i completa A l’ escultura produïda durant el segle xx a casa nostra, sempre sota el prIsma de la figuració.</strong><br> <br> Per primera vegada s’ofereix al públic l’oportunitat de poder veure aplegats en una sola exposició, àmplia i suggerent, els autors més destacaTs de la història de l’escultura fetA A catalunya, des de mitjaNs del segle xix fins als nostres dies. Es tracta, doncs, d’una mostra singular, sense precedents en la seva ambició historicista, i que donarà l’oportunitat a la gent de conèixer una part important Del passat i present artístic catalans. juntament a noms d’escultors que de ben segur resultaran familiars, d’altres no ho seran tant; i el matEix podríem dir de les seves creacions. Així doncs, aquesta mostra es convertirà en una experiència única de descobriments continus, amb l’afegit de què la majoria de peces pertanyen a col·leccions particulars i, per això, no accessiblEs AL Públic en general.&nbsp;<br> <br> el meAM editarà un catàleg d’uneS 300 pàgines, amb pròleg del Dr. Jorge Egea i la reProducció de totes les obres exposades. també té prevista la reEdició en versió digital del llibre <em>un sEgle d’Escultura catalana</em>, de josé manuEl infiesta, ampliat i actuAliTzat pels HistOriadOrs de l’Art Juan C. bejarano i la dra. Cristina Rodríguez Samaniego.<br> <br> l’exposició ha estat possible gracies als fons provinents de divErses col·leccioNs privades, com ara La fundació de les arts i Els arTistes (Barcelona), la Col·lecció lluíS bassat (baRcelona), la funDació capA (madrid), la fundació Antoni casamOr (navata), i el museu del moDernisMe (barcelona); de museus, com el MUseu COmarCal de la garrotxa (Olot), el Museu deu fonT (vendrell), el Museu apeL·les FEnosa (vendrEll), museu frederic marés (BarCelona), musEu de l’Empordà (Figueres), museu d’arT modern (tarRagona); d’Entitats coM lA confraria de pescadors (Vilanova i La geltrú); així com de&nbsp; galeristes i cOl·leccioNistes particuLars, coM Àgueda romanyà, JOsep BlAnch, JOaquim solEr i jaCquelinE elmke, carlos Campillo, javier martí, Héctor Albericio, &nbsp;a més de fills i hereus d’alguns dels artiStes rePresentats (com és eL cas delS d’ArnAu, rosseLló, borreLl i NIcolau, Cairó, granyer, busquets, Sala, Jassans, etc).<br><br></p>