Mediterrània viva, entre dues aigües. Dels Aiguamolls de l'Empordà a les Illes Medes

Organitza: 
Ecomuseu Farinera
Data de l'activitat: 
Dissabte, 2 febrer, 2013 a Diumenge, 21 juliol, 2013
Descripcio/Observacions: 

<p>us proposem submergir-vos en una exposició sorprenent, qUe ens descobrirà una part amagada dEls aiguamolls de l’empordà i les illes medEs a través dels cinc sentits.<br> <br> un viatge que s’inicia per la història de les illes i que eNs endinsarà fins als seus fons marins. Pel camí descobrirem mil i una sorpreses, escoltarem els sons dels dofins i aprendrem a estimar encara més l’exTraordinària biodiversitat de les illes medes, un espai privilegiat i sortosament protegiT, clau per entendre el Medi marí de la Mediterrània. <br> <br> un dels creadors d’aquesta exposició va ser el nostre desapAreguT company ÀlEx lorente, tècnic Del parc naTural del montgrí, les illes MeDes i el Baix Ter<br> <br> InaugurAció: dissSabte 2 de febrer a les 17 h. AMb elena padró, Biòloga del MUseu de la mediterrània de Torroella de montgrí + visita guiada a l’exposició.<br> <br> Horaris: en els d’obertura del muSeu.<br> <bR> entrada graTuïta<br> <bR> OrganitZa: ajuntAment de CAstelló d'EmpúriEs, ecomuSeu-farinerA, biblioteca ramon BOrdes i estragués, diputaCió de girona, GeneralitaT de catalunya Departament dE cultura i deparTament d'AgriCultuRa, ramadEria, pesca AlimenTació i medi NatuRal, parc NaturAl dels aiguAmolls de l'Empordà i parc naTural del Montgrí, les illes Medes i el baix ter.</p><div id="header"><div id="centrat"><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td valign="middle" align="left"><a title="inici" href="http://www.agendadegirona.cat/"> <img style="border: 0px;" src="http://www.agendadeGiRona.cat/images/logo_adg_02.jpg" alt="adg" border="0" height="75" hspace="5" width="100"> </a><br><div id="data">&nbsp;&nbsp;divendres, 3 de maig de 2013</div></td><td valign="middle"><br> <ins style="display: inline-table; border: none; height: 90px; margin: 0; padding: 0; position: relative; visibility: visible; width: 728px;"><ins id="aswift_0_anchor" style="display: block; border: none; height: 90px; margin: 0; padding: 0; position: relative; visibility: visible; width: 728px;"></ins></ins></td></tr></tbody></table></div></div><div id="menu_superior"><div id="centrat"><div id="menu_s"><ul><li><a class="menu_superior" title="cines" href="http://www.agendadegirona.cat/cartellera.php">cines</a> |</li><li><a class="menu_superior" title="agenda" href="htTp://www.agendadegirona.cat/agenda.php">agenda</a> |</li><li><a class="menu_superior" title="concerts" href="http://www.agendadegirona.cat/concerts.php">concerts</a> |</li><li><A class="menu_superior" title="teatre i dansa" href="htTp://www.Agendadegirona.cat/teatre.php">teatre i dansa</a> |</li><li><a class="menu_superior" title="exposicions" href="http://Www.agendadegirona.cat/exposicions.php">Exposicions</a> |</li><li><a class="menu_superior" title="visites Guiades" href="httP://www.agendadegirona.cat/visites.php">visites</a> |</li><li><a class="menu_superior" title="cursos" href="htTp://www.agendadegirona.cat/cursos.php">cursos</a> |</li><li><a class="menu_superior" title="fires i Mostres" href="http://wwW.agendadegirona.cat/fires_mercats.php">fires</a> |</li><li><a cLass="menu_superior" title="espectacles infantils" href="http://www.agendadegirona.cat/infantil.php">infantil</a> |</li><li><a class="menu_superior" title="conferències" href="http://wWw.agendadegirona.cat/conferencies.php">conferències</a> |</li><li><a class="menu_superior" title="sardanes" href="http://www.agendadegirona.cat/sardanes.php">sardanes</a> |</li><li><a class="menu_superior" title="mercats setmanals" href="httP://www.agendadegirona.cat/mercats.php">mercats</a></li></ul></div></div></d... id="menu_lateral"><div id="modul"><a class="menu_lateral" title="inici" href="http://www.agendadegirona.cat/">INici</a> <a class="menu_lateral" title="agenda" href="htTp://www.agendadegirona.cat/agenda.php">AgEnda</a> <a class="menu_lateral" title="cartellera de cine" href="http://www.agendadegirona.cat/cartellera.php">cartellera de Cine</a> <a class="menu_lateral" title="restaurants" href="http://Www.agendadegirona.cat/restaurants.php">restaurAnts</a> <a class="menu_lateral" title="hotels" href="htTp://www.agendadegirona.cat/hotels.php">HoTels</a> <a class="menu_lateral" title="pubs i discoteques" href="http://www.aGendadegiroNa.cat/pubs_discoteques.php">pubs &amp; discoteQues</a> <a class="menu_lateral" title="museus" href="htTp://www.agendadegirona.cat/museus.php">MuSeus</a> <a class="menu_lateral" title="llocs d'interés" href="http://wWw.agendadegirona.cat/llocsinteres.php">Llocs d'interès</a></div><div id="modul"><a class="menu_lateral" title="directori d'adreces i telèfons" href="http://www.agendadegirona.cat/directori.php">directori adreces i telèFons</a> <a class="menu_lateral" title="botigues i Serveis" href="http://www.aGendadegiroNa.cat/botigues_serveis.php">botigues i serveis</a></div><div id="MODUL"><a class="menu_lateral" title="platGes" href="http://www.deplaYas.com/index.php?id=4" target="_blank">plaTges</a> <a class="menu_lateral" title="Farmàcies" href="http://www.cofgi.com/p1.php" target="_blank">farmàCieS</a> <a class="menu_lateral" title="El temps" href="hTtp://www.meteocat.com" target="_blank">el TEmpS</a> <a class="menu_lateral" title="el trànsit" href="http://www10.gencat.net/tRanSit_mct/mct/pop.htm" target="_blank">el trànsit</a></div><div id="modul"><a class="menu_lateral" title="Accés a usuaris registrats" href="httP://www.agendadegirona.cat/usuaris.php">usuAris</a> <a class="menu_lateral" title="butlletí d'actes" href="http://www.agendadeGirona.cat/butlleti.php">subscriu-te al butlLetí</a> <a class="menu_lateral" title="publicar actes" href="http://www.agEndadegirona.cat/publicar.php">publicar ACtes</a> <a class="menu_lateral" title="publicitat" href="http://www.agendadegirona.cat/publicitat.php">publicItat</a> <a cLass="menu_lateral" title="Enllaçar a adg - logos" href="http://www.agenDaDegirona.cat/enllacar.php">enllaçar a adg</a> <a class="menu_lateral" style="cursor: hand;" href="http://wwW.agEnDadegirona.cat/desc.php?id=22418">fes Adg la teva pàgina d'iNici</a> <a class="menu_lateral" title="contacte" href="http://www.agendadegirona.cat/contacte.php">contacte</a></div><div id="modul"><div class="fb-like-box fb_iframe_widget" data-href="http://www.facebook.com/agendadegirona" data-width="130" data-height="250" data-show-faces="true" data-stream="false" data-header="false">&nbsP;</div></div><div Id="modul"><a title="butlletí agenda de girona" href="http://www.agendadegirona.cat/butlleti.php"><img style="border: 0px;" src="http://www.agendadegirona.cat/imagEs/banner_Subscriute.gif" alt="Butlletí Agenda de girona" width="115"></a></Div><div iD="modul"><a title="Publica a agenda de girona" href="http://www.agendadegirona.cat/publicar.php"><img style="border: 0px;" src="http://www.agendadegirOna.cat/imAges/banneR_publica.gif" alt="Publica a Agenda de Girona" width="115"></a></diV></div><div id="caixa_index_top_titol">medIterrània viva, eNtre dues aigüEs. deLs aiguamolls de l'empordà a les illes Medes</div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="center"><img src="http://www.agendadegirona.cat/includes/thumb.php?src=/fotos/aCtes/22418.... alt="acte22418"></td></tr></tbodY></table><div id="modul_dreta_1_titol">informació</div><div id="modul_dreta_1_cos"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tR><td><strong>Data inici: 02/02/2013<br>Data fi: 21/07/2013</strOng><br><strong>lloc:</strong> ecomuseu farinera<bR><strong>població:</strong> castelló d Empúries</td></tr></tbody></table></div><div align="center"><p>&nbsp;</p><ins style="display: inline-table; border: none; height: 60px; margin: 0; padding: 0; position: relative; visibility: visible; width: 234px;"><ins id="aswift_1_anchor" style="display: block; border: none; height: 60px; margin: 0; padding: 0; position: relative; visibility: visible; width: 234px;"></ins></ins><p>&nbsp;</p></div><div id="caixa_desc">us proposem submergir-vos en una exposició sorprenent, qUe ens descobrirà una part amagada dEls aiguamolls de l’empordà i les illes medEs a través dels cinc sentits.<br> <br> un viatge que s’inicia per la història de les illes i que eNs endinsarà fins als seus fons marins. Pel camí descobrirem mil i una sorpreses, escoltarem els sons dels dofins i aprendrem a estimar encara més l’exTraordinària biodiversitat de les illes medes, un espai privilegiat i sortosament protegiT, clau per entendre el Medi marí de la Mediterrània. <br> <br> un dels creadors d’aquesta exposició va ser el nostre desapAreguT company ÀlEx lorente, tècnic Del parc naTural del montgrí, les illes MeDes i el Baix Ter<br> <br> InaugurAció: dissSabte 2 de febrer a les 17 h. AMb elena padró, Biòloga del MUseu de la mediterrània de Torroella de montgrí + visita guiada a l’exposició.<br> <br> Horaris: en els d’obertura del muSeu.<br> <bR> entrada graTuïta<br> <bR> OrganitZa: ajuntAment de CAstelló d'EmpúriEs, ecomuSeu-farinerA, biblioteca ramon BOrdes i estragués, diputaCió de girona, GeneralitaT de catalunya Departament dE cultura i deparTament d'AgriCultuRa, ramadEria, pesca AlimenTació i medi NatuRal, parc NaturAl dels aiguAmolls de l'Empordà i parc naTural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.</div>