Dijous, 17 de maig del 2012. Presentació de la primera edició del llibre 'Tercera Via' de Lluís Maria Xirinacs.

Organitza: 
Centre d'Estudis Joan Bardina i Fundació Randa-Lluís M. Xirinacs.
Data de l'activitat: 
Dijous, 17 maig, 2012
Descripcio/Observacions: 

dijouS, 17 de maig Del 2012. llibre «terceRa via» de Lluís maria xirinacs.

En ocasió d'Aquest passat dilluns 23 D'abril, Sant jorDi diA del llibre, el centrE d'EStudis joan Bardina i la fundació randa-lluís Maria XirinacS us anuNciem la publIcació de l'obra «Tercera via. Sistema genEral a la meSura de l'home d'avui» de lluís maria xirinacs, en la seva versió original catalana, tant en format Digital com en paper (2 volums).

Aquest llibre fou escrit l'any 1982 amb la col·laboració del pEnsador cAtalanista i llibertari agustí chalaux. fins ara inèdit, en ell es proposa un model polític, econòmic i social alternatiu als dOs sistEmes imperants durant la passada Guerra freda.

amb la pUblicaCió d'aquesta obra, el seu autor lluís maria xirinacs s'evidencia com una persona que ha reunit, al llarg de la seva viDa, els papers equivalents a un mahatma Gandhi, -com lluitador no violent per l'amnistia dels presos i pels drets individuals, Col·leCtius i nacionals catalans-, a un Ramon Llull, -com elaborador d'un model filosòfic de coneixemenT de La realitat-, i ara també el d'un karl marx, -com estudiós de la societat del seu temps, tot proposant un model social alternatiu amb solucions als problemes evidEnciats-, salvant les diferències entre xirinacs i els alTres tres personatges esmentats.

Dins un món on, aparentment, tota solució definitiva a un problema no és rendible, apareix una proposta de canvi que propugna, entre altres mesures, la transparència per garantir l'exercici de la responsabilitat de tot acte polític i econòmic, alhora que fomenta el reconeixement d'una riquesa comunitària que, repArtida, eliminaria la misèria material. ambdós incentius facilitarien l'aplicació real d'una tècnica i una ciència harmòniques amb la natura dels éssers vius, alhora que necessàries per la nostra supervivència i evolució com Espècie dins del nostre planeta.

tot completant l'obra, apareixen imatges procedents de diferents persones i entitats que han mantinGut relació amb els mateixos xirinacs i chalaux, així com d'altres que són exemples de les diferents reivindicacions que en aQuest model proposat es volen resoldre. a totes aquestes persones i Entitats va el nOstre agraïmeNt.

llibre «Tercera via, Sistema General a la mesura de l'home d'avui» (2 volums). versIó Original eN català. escrit per lluís m. xirInacs. Basat en Les propostes d'agustí chalaux.

publicat Pel centrE d'EStudis JoAn bardina i la fUndació randa-Lluís M. xirinacs.

EN format «pdf» (17,8 Mb) a:

bloc Xirinacs:

http://www.xirinacs.org/wp/2012/04/19/sanT-jordi-2012-llibre-tercera-via/

enllaç del document:

http://www.xirinacs.org/wp/wp-content/uploads/2012/04/lluis_Maria_xirina...

bloc d'investigació «globàlium»:

http://xirinacs.wordPress.com/2012/04/18/terceravia/

enllaç del document:

http://xirinacs.files.wordpress.com/2012/04/lluis_Maria_xiRinacs_-_tErce...

web del centre d'estudis joan bardina:

http://www.bardina.org/nw2/publicacions-ct.html
http://www.bardina.org/nw2/tercera_via/terceraviaindex.htm

http://www.chalaux.org/nw2/publicacions-ct.html
http://www.chalaux.org/nw2/tercera_via/terceraviaindex.htm

Enllaços del document:

Nhttp://www.Bardina.org/nw2/terCera_via/Lluis_Maria_Xirinacs_-_tercera_vi...
Nhttp://www.Chalaux.org/nw2/terCera_via/Lluis_Maria_Xirinacs_-_tercera_Vi...

dijous, 17 De Maig a les 19 h. PResenTació:

Nel centrE d'EStudis JoAn bardina i la fundació randa-lluís m. XirinaCs es complauen a convidaR-vos a «Àgora catalunyA»:

Àgora Catalunya.
plaça de cataLunya, núm. 9, 4t-2a.
(cantoNada amb Rambla de catalunya).
08002 barcelona.

enllaç de la Ubicació d'«Àgora Catalunya» a «google MapS»:R

httP://maps.googlE.es/maps?q=Pla%c3%A7A+de+Catalunya,+9,+Barcelona&hl=ca&ie=UTF8&ll=41.387482,2.168759&spn=0.00384,0.009645&sll=41.387504,2.168778&Hnear=pla%C3%a7a+de+Catalunya,+9,+08002+barcelona,+CAtaluNya&t=m&Z=17

confeRenciant: Joan Parés i GRahit.

presentació del llibre «terCera VIa» escrit, però inacabat, per en Lluís M. Xirinacs després de tres anys (1979-1981) d’Estudiar el SistEma general de l’agustí chalaux.

el proper 17 de maig us parlaré de la gènesi, del procés de reDacció i del contingut d’aquest llibre. En vaig ser testimoni privilegiat ja que en aquells temps Feia de «secretari» de l’Agustí.

també us explicaré perquè aquest document ha estat tants anys, gairebé 30, sense ser publicat.

pel que fa al contingut, crec que, molt ben explicada, hi ha la llavor d’una economia nova que resoldria la difícil situació actual, i que donaria resposta a la indignació i a la perplexitat de la majoria de gent de bona fe que no veuEn sortida a la crisi que vivim.

Amb el desig, que contra el curt termini de la vidA, coMenci unA esperança llaRga.

joan parés i grahit.

Cal una estratègia de mercat molt lúcida i un art de merCat màximament beneficiós per a tothom. ara només és una estraTègia de poder i una tàctica maliciosa. això s'acabarà el dia que el poble Il·lusTraT i decidit digui prou.

lluís m. Xirinacs i damians.

moltes mercès per compartir aquesta informació.