Data de l'activitat: 
Dg, 09/01/2013 a Dg, 06/01/2014
Organitza: 
Escola Sa Llavor
Ubicació: 
Descripcio/Observacions: 

<p><span><span style="colOr: #38761d;"><span style="font-famiLY: Verdana,SANS-SErIf;"><SPAN lANg="CA-ES"><strong>pedagOGla hoLÍStica SA llaVOR 2013-14</strong></span></span></span></span></p><p style="margin-BOTTOM: 0cm; line-HEight: 150%;" align="JUstify" lang="ca-es">&nbsp;</p><p style="margin-BOTTOM: 0cm; line-HEight: 150%;" align="JustiFy" lang="ca-es"><span><span style="font-family: tahoma,sans-seriF;"><span style="cOlor: #333366;"><span>Sa Llavor ofereix formació eN pedagogia holística homOlogada peR la conselleria d'EducacIó, cultura i UniversitAts de les illEs balears cOm a formació permanent deL professorAt.formació asSessorada PEr “center for Ecoliteracy”, Berkeley, CA.&nbsp;</span></span></span></span></p><p style="margin-BOTTOM: 0cm; line-HEight: 150%;" align="JustiFy" lang="ca-es"><span><span style="font-family: tahoma,sans-serif;"><span style="coLor: #333366;"><span><span lang="ca-ES">conferencia d’obertura<span>:</span></span></span></span><span style="color: #800000;"><span><span lang="ca-eS"> <span style="Color: #660000;">satish kumar i Fritjof Capra </span><strong><span style="color: #660000;"><br></span></strong></span></span></span></span></span></p><p style="margin-BOTTOM: 0cm; line-HEight: 150%;" align="JUstify" lang="ca-es">&nbsp;</p><p style="margin-BOTTOM: 0cm; line-height: 150%;" align="Justify"><span><span style="font-family: tahoma,sans-serif;"><span style="color: #274e13;"><sPAN><SPAN LAnG="CA-ES"><strong>l'ACCiÓ eCOLÒgicA En l'EducaCiÓ: </strong></span></span></span><span style="coLor: #333366;"><span><span lang="ca-es">Octubre-desembre de 2013 </span></span></span></span></span></p><p style="margin-BOTTOM: 0cm; line-height: 150%;" align="Justify"><span><span style="font-family: tahoma,sans-serif;"><span style="color: #008000;"><span><span lang="ca-ES"><STRONG><SPAN STYLe="COlOR: #274E13;">LA sensIBILitat eCOLÒgicA En l'EDucacIÓ:</span> </strong></span></span></span><span style="coLor: #333366;"><span><span lang="ca-es">Gener-abril de 2014 </span></span></span></span></span></p><p style="margin-BOTTOM: 0cm; line-height: 150%;" align="Justify"><span><span style="font-family: tahoma,sans-serif;"><span style="color: #008000;"><span><span lang="ca-ES"><STRONG><SPAN STYLE="color: #274e13;">ComunITAts eDUCativES:</span> </strong></span></span></span><span style="coLor: #333366;"><span><span lang="ca-es">Maig-juny de 2014<strong>&nbsp;</strong></span></span></span></span></span></p><p style="margin-BOTTOM: 0cm; line-HEight: 150%;" align="JUstify" lang="ca-es">&nbsp;</p><p style="margin-BOTTOM: 0cm; line-HEight: 150%;" align="JustiFy" lang="ca-es"><span><span style="font-family: tAHoma,sans-serif;"><span><span lang="ca-ES"><STrONG><SPAN STYlE="COlOR: #073763;">vÍDEO pedagOGIa hoLÍsticA sa lLAvor</span>:</strong></span><span style="color: #333366;"><strong>&nbsp; </strong></span></span><span style="color: #6fa8dc;"><a HrEF="http://www.youtube.com/watch?v=vd6f2yxrD1o&amp;feature=youtu.be" target="_bLaNK">http://www.youtube.com/watch?v=vd6F2yxrd1o&amp;feature=youtu.be</a></spa... style="margin-BOTTOM: 0cm; line-height: 150%;" align="Justify"><span><span style="font-family: tahoma,sans-serif;"><span style="color: #333366;"><SPAN><SPAn lang="ca-es"><span>d</span>estinATaris: </span></span></span><span style="color: #073763;"><span lang="zxx"><span><span lang="ca-ES"><span style="text-decoration: noNe;"><span style="font-weight: normal;">s'adreça a tota persona que desitja educar de forma viva, creativa i participativa, en connexió amb la naturalesa i a través de l'art. </span></span></SPan></span></span><span><span lang="ca-es"><span style="font-weight: normal;"><br></span></span></span></span></span></span></p><p style="margin-BOTTOM: 0cm; line-height: 150%;" align="Justify"><span><span style="font-family: tahoma,sans-serif;"><span style="color: #073763;"><span><span lang="ca-es"><span style="font-weigHt: normal;">personEs interesSades en L’educació integral. mestres D’educació Infantil, mestres d’educació primària i Llicenciats.&nbsp;</span></span></span></span></span></span></p><p style="margin-BOTTOM: 0cm; line-height: 150%;" align="jUSTIFY">&nbsp;</p><p style="margin-right: 0.37cm; margin-botTOM: 0.49cm; line-height: 150%;" align="Justify"><span><span style="font-family: tahoma,sans-serif;"><span style="color: #073763;"><span><span lang="ca-es"><strong>Nombre de places:</strong></span></span></span><span style="color: #003366;"><span><span lang="ca-es"><strong>36</strong></span></span></span></span></span></p><p style="margin-BOTTOM: 0cm; line-height: 150%;" align="juSTIfy">&nbsp;</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weiGHT: NOrmal; line-HEight: 150%;" align="jUStify" lang="ca-ES"><strong><span style="color: #073763;"><span><span style="font-family: taHoma,sans-serif;"><span lang="ca"><span>obertura del</span> <span>període d'inscripció</span><span>:</span> <span>2 setembre 2013</span></span></span></span></span></strong></p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weiGHT: NOrmal; line-HEight: 150%;" align="JUstify" lang="ca-es">&nbsp;</p><p style="margin-BOTTOM: 0cm; line-height: 150%;" align="Justify"><span><span style="font-family: tahoma,sans-seriF;"><span style="color: #333366;"><span>per inscriure's en el curs de formació en pedagogia holística cal omplir el <strong>formulari d'inscripció</strong> i enviar-lo a</span></span>:<span style="color: #333366;"><span><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: normal;"><a href="mailto:sallavorformacio@gmail.com" target="_blank">sallavorformacio@gmail.com</a></span></span></span></span></span></span></p><p style="margin-BOTTOM: 0cm; line-height: 150%;" align="juSTIfy">&nbsp;</p><p style="margin-BOTTOM: 0cm; line-height: 150%;" align="Justify"><span><span style="font-family: tahoma,sans-serif;"><span style="color: #333366;"><SpaN><SPAN LANG="ca-es"><strong>iNFOrmacIÓ i inSCripcIons:</strong></span></span></span><span style="color: #333366;"><span><span lang="ca-es"> 971 881277 </span></span></span><strong><span style="color: #000080;"><span lang="zxx"><span style="text-decoration: underline;"><a href="mailto:sallavorformacio@gmail.com" target="_blank"><span><span style="font-weight: normal;">sallavorformacio@gmail.com</span></span></a></span></span></span></strong></span></span></p>