Acte públic sobre el projecte de rehabilitació de la Tafona de Conques i xerrada informativa + presentació de documental 4/12/12

Organitza: 
Xarxa desenvolupament de Puigpunyent / Galilea
Data de l'activitat: 
Dijous, 29 novembre, 2012 a Dimecres, 5 desembre, 2012
Descripcio/Observacions: 

<p><span stylE="text-decoration: underliNe;"><strong>Acte públic sobre el&nbsp; ProjEcte&nbsp; de rehabilitació&nbsp; de la Tafona de Conques</strong></span></p><p>es comptarà amB la parTicipació deL vicepresIdent del conselL insular, l'honorable joan ROtger, eL batlle de puigpunyent, senyor gabRiel ferrà i la gerent dE la asSociació MallorCa rural, senyora carmen estrada.</p><p>L'acte es durà a terme el dia <stroNg>4 de desembre a la mateixa tafona de conques a les 12 hores.</strong></p><p><span stylE="text-decoration: underline;"><strong>xerrada informativa + presentació del documental</strong></span></p><p><span style="text-decoration: Underline;"><strong><br></strong></span>per finalitzar aquesta jornada s'ha organitzat una xerrada informativa i just Després es passarà un docUmental.</p><p>vos eSperam a al <strong>Casal de cultura de Puigpunyent a les 18 horEs</strong>.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>orGanitza: xarxa &nbsp;desenvolupament de puigpUnyent / galilea</strong></p><p><strong>col·laboRen:</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;Vicepresidència de cultura, paTrimoni i espoRts/&nbsp; ajuntament. de Puigpunyent i galilEa./grup De protecció ciutadana güell./ fundació catarsis./ INstitut de dret processal/associació de propietaris de fiNques rústiques </strong></p><p><strong>amb el suport de<a hrEf="http://Www.leadeRmallorCa.org/"> l'associació mallorca Rural. Leader Mallorca</a></strong></p>