43a Renovació de la flama de la llengua catalana

Organitza: 
Centre Excursionista de Castelló, Federació d'entitats excursionistes de Catalunya
Data de l'activitat: 
Dissabte, 28 gener, 2012 a Diumenge, 19 febrer, 2012
Descripcio/Observacions: 

<P><SPAN sTyle="fONT-SIZE: xx-smALL; FONT-FamIly: calIBRI"><SPAN sTyle="fONT-SIZE: xx-smALL; FONT-FamIly: calIBRI"><SPAN sTyle="fONT-SIZE: xx-smALL; FONT-FamIly: calIBRI"><SPAN sTyle="fONT-SiZE: xx-small; FONT-FAMILY: CALIBRI">
N<P>ENguany el cEnTre excursiOnIsta de casTelLÓ ha estat l’encarreGat d’organitzar la 43a renovació de LA Flama, un encàrrec que ha rebut dela feEc i que considera un honor, eL quAL Vol COMPartIR Amb EL ConJUNT de</p></SPAN></SPAn></span></SPAN><SPAN sTyle="fONT-SIZE: xx-smALL; FONT-FamIly: calIBRI"><SPAN sTyle="fONt-sIze: xx-small; Font-family: calibri">les orgAnitzacions excursionistes VALEnciANES. AIXí doncs, CONViDEM tota</span></SPAN><SPAN sTyle="fONT-SIZE: xx-smALL; FONT-FamIly: calIBRI"><SPAN sTyle="fONt-Size: xx-small; font-fAMily: calibri">la família excursIonista, tant del norD com del sud de l’ebre, així com deles illes, que ens acompaNye a Encendre la flama de la llengUa a prada(CoNFLEnt) I A diposItar-la a MOntSERRat.</sPAN></SPAN>
<p></p>RN<P><SPAN sTyle="fONT-sizE: XX-SmalL; fOnT-FAmily: CAlibri">&nBSP;</SPAN></p>
<P>&NbSP;</P>R
<p><STronG><SPAN style="FONT-FAmily: CALIBrI-BOld"></sPAN>RN<P><SPAN style="fonT-SIZE: small; FONT-FAMILY: calibRI-BoLD"><SPAN style="fonT-SiZe: small; foNt-famILY: CALIBri-BOLD">RN<p>28-29 DE gENER</p></spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONt-sIZE: x-small; font-fAmILy: calIbri">
<P>ViaTGE en AUTOcaR a PRADa (conflENT).</P></sPan></SPAN><EM><SPAN Style="FOnt-siZE: X-Small; FONT-FAMILY: calibri-ITALIc"><SPAN Style="FOnt-siZE: x-sMall; font-famILY: CaliBri-ITALic">R
<P>28, dissabTE, 6.00H</p></spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONt-sIZE: x-small; font-fAMILy: calibri">
<p>eixidA de CAstelló. Excursió Conjunta amb eL gruP</p>
<P>pirinenc EXcursioNiSta nord CataLà, eL casal del</P>
<p>conflent, la unió ExCursionIsta de sabaDell i l’assocIació</p>
N<p>d’amics I amigueS de la Universitat CatalaNa de pradA,</p>
<p>guiada pEr jorDi taurInYà. visita a l’abAdia de sant</p>
<p>Miquel de Cuixà. Sopar i veTlada Musical, amB EL</P>R
<P>caNTANt ramon GUAL.</P></sPan></SPAN><EM><SPAN Style="FOnt-siZE: X-Small; FONT-FAMILY: calibri-ITALIc"><SPAN Style="FOnt-siZE: x-sMall; font-famILY: CalibRi-ITALIc">RN<P>29, diumengE, 10.30H</p></spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONt-sIZE: x-small; fONt-faMily: calibri">
<P>encesA de la Flama dAvAnt la tomba de pompeu fabra.</P>
<p>L’Apartat musiCal, inTegrAt per</p>
<P>muixeranga</p>
<p>i caRme sancHis. reCePció a l’ajuntament de prada.</p>
<p>Parlaments de l’AutoritAt municiPal, del presidenT del</P>
<P>centRe ExCursioniSta de Castelló i dE jordi mir. minutS</p>
<p>musiCals. DiNar I TOrnaDA A CASteLLó amb la FLAMA.</P></sPan></SPAN><EM><SPAN Style="FOnt-siZE: X-Small; FONT-FAMILY: calibri-ITALIc"><SPAN Style="FOnt-siZE: x-small; fOnt-famILY: CALIBri-ITALic">EL cant deLS OcELLS, la</spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FOnT-SIZE: x-SMALl; FONT-FAMily: CaLIBRi">I </sPan></SPAN><EM><SPAN Style="FOnt-siZE: X-Small; FONT-FAMILY: calibri-ITALIc"><SPAN Style="FOnt-siZE: x-smalL; FONT-FAMILY: Calibri-ITALIc">POls, </spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FOnt-SIze: x-small; foNT-famiLY: caliBRI">seRà IntERPRETat PER ferran BADAl</SPAN></spAN><STRONG><SPAN style="fonT-SIZE: small; FONT-FAMILY: calibRI-BoLD"><SPAN style="fonT-SIzE: Small; font-fAMILY: CALibrI-BOld"> RN<P>1 de fEBREr</P></sPan></SPAN><EM><SPAN Style="FOnt-siZE: X-Small; FONT-FAMILY: calibri-ITALIc"><SPAN Style="FOnt-siZE: x-sMall; FoNT-FAmIlY: calibri-italic">R
<P>11.00h</p>R
<p>pel rector de l’UJI. a la sala de premsa, ParlaMents del</P>
<p>president del cE dE CasteLló, d’Àlex tejedor, EStudIant,</P>
N<P>i DEL rector DE L’UJI.</p></spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONt-size: x-sMall; FONT-familY: calibRi">universitat JaUME I. RECEpcIó dE LA flama, PRESiDIDA</sPan></SPAN><EM><SPAN Style="FOnt-siZE: X-Small; FONT-FAMILY: calibri-ITALIc"><SPAN Style="FOnt-siZE: x-smAll; FOnT-FAMiLy: Calibri-Italic">
<p>19.00h</p>
<P>recepció institUcioNal de la FlAma per part de</p>
<P>l’AJuntamenT. parlAmEnts del president dEl CEntre</P>
<p>excursionista i del SR. alcaLde. tot seguit, inaugurAció de</p>
<p>l’exposició sobrE leS NOrmeS, Que ROMandrà obERTA FINS</p></spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONT-sIZe: x-small; font-FAMily: calibri">a lA casa de lES NormES (CaSA Matutano) DE CASTElló,</spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONT-SiZE: x-small; FONT-FAMILY: CALIbrI"> R
<P>Al dia 19.</P></SPAN></spAN><STRONG><SPAN style="fonT-SIZE: small; FONT-FAMILY: calibRI-BoLD"><SPAN style="fonT-SiZe: small; foNt-famiLY: CaLIBRi-BOLD">RN<P>3 – 5 DE FeBRER</p></spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONt-sIZE: x-small; fONt-faMilY: calibRi">
<p>PujAda de La flama al ciM de penyagolosa,</p>
<P>dins la 53a PUjadA A peu DE CaSTELló a penYAGOlOSA,</p></spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONt-sIZE: x-SMall; font-fAMILY: CALIBri">R
<P>peL CE de castELLó.</P></sPan></SPAN><EM><SPAN Style="FOnt-siZE: X-Small; FONT-FAMILY: calibri-ITALIc"><SPAN Style="FOnt-siZE: x-sMall; font-famILY: CaliBri-ITALic">R
<P>3, divendrES, 8.00H</p></spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONt-sIZE: x-small; Font-famILY: calibri">
<p>EixiDa de l’excUrsió. ItineRari: castelló – borriol –</P>
<P>La BASSA de LES OROneTES – les UsERES.</P></sPan></SPAN><EM><SPAN Style="FOnt-siZE: X-Small; FONT-FAMILY: calibri-ITALIc"><SPAN Style="FOnt-siZE: x-sMall; font-faMILY: calIbri-ITAlic">R
<P>4, dissabTE, 8.00H</p></spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONt-sIZE: x-small; FonT-Family: CalIbri">
<p>coNtinuació de l’Excursió. itinerari: leS useres – SanT</p>
<P>miquel de les TorRoselleS – Xodos – el plA de La creu –</p>
<p>el sanTUARi dE SAnt JoaN DE penyagoLOSA.</P></sPan></SPAN><EM><SPAN Style="FOnt-siZE: X-Small; FONT-FAMILY: calibri-ITALIc"><SPAN Style="FOnt-siZE: x-sMall; font-faMILY: calIbri-ITAlic">R
<P>5, diumenGE, 9.00H</p></spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONt-sIZE: x-small; fONt-faMilY: calibrI">
<p>pujada de la Flama aL PIc deL penyagolosa, duta pel</P>
N<p>cE de Castelló, acompaNyAt pel cE d’alcoi, el GrUp de</P>
<p>muntanya ViaranY, el CE Castell de reBollet, el Ce de</p>
N<p>pedreguer, L’AsSociació Cultural LA fontAnella i pAs:</p>
<P>AMics del Camí. PaRlaments d’homenatge a pompeU</P>R
<P>FABra I A L’eXCURsionisme.</P></SPAN></spAN><STRONG><SPAN style="fonT-SIZE: small; FONT-FAMILY: calibRI-BoLD"><SPAN style="fonT-SiZe: small; font-FAMILY: CAlibRI-BolD">RN<P>8 de fEBREr</P></sPan></SPAN><EM><SPAN Style="FOnt-siZE: X-Small; FONT-FAMILY: calibri-ITALIc"><SPAN Style="FOnt-siZE: x-sMall; FoNT-FAMILY: CaLIBRi-ITALic">
<P>19.00H</p></spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONt-size: x-smalL; foNt-fAMILy: Calibri">recEpció de la FlAMA pel CE de BENicàssim. A La CASa de</spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONT-SiZE: x-small; font-famiLy: calibri">
<p>CUlturA, parlameNts DELS prESIDenTS Del ce de CAStELLó</p></spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONt-sIZE: x-smALl; FOnt-fAmily: calibri">
<p>i deL ce de BeNicàssiM, I conferència de V. Pitarch:</P>
<p>«atiem la flama de La lLENGua I LA cULTUra, l’esPORT I LA</p></spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONt-sIZE: x-small; FONT-FAMILY: CalIBRI">
N<P>natura».</P></SPAN></spAN><STRONG><SPAN style="fonT-SIZE: small; FONT-FAMILY: calibRI-BoLD"><SPAN style="fonT-SiZe: small; font-FAMILY: CAlibRI-BolD">RN<P>9 de fEBREr</P></sPan></SPAN><EM><SPAN Style="FOnt-siZE: X-Small; FONT-FAMILY: calibri-ITALIc"><SPAN Style="FOnt-siZE: x-sMall; FoNT-FAMILY: CaLIBRi-ITALic">
<P>19.30H</p></spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONt-size: x-small; fonT-FamiLy: calibri">Inauguració DEL ciCLE “PELS camins dE LA NATUra”,</spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONT-SiZE: x-small; font-FAmilY: Calibri">
N<P>en Col·laboracIó amb La plataforma</p>
<p>LlenguA</p>
N<P>conferència de Rafael López-monné: «la seducció dels</P>RN<P>CAMIns: hiSTòRia i natURA».</P></sPan></SPAN><EM><SPAN Style="FOnt-siZE: X-Small; FONT-FAMILY: calibri-ITALIc"><SPAN Style="FOnt-siZE: x-small; fOnt-FAMILY: CALIbrI-ITalic">CaSTELló PEr la</spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONT-SizE: X-SMall; FONT-FAMIly: calIBRI">. A la </spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONt-sizE: x-Small; fonT-fAmILY: calibri">llotja DEL CàNEM (sEU DE l’UJI a la ciuTAT),</SPAN></spAN><STRONG><SPAN style="fonT-SIZE: small; FONT-FAMILY: calibRI-BoLD"><SPAN style="fonT-SIzE: Small; Font-faMILY: CALIbri-BOLd">
N<P>10 de fEBREr</P></sPan></SPAN><EM><SPAN Style="FOnt-siZE: X-Small; FONT-FAMILY: calibri-ITALIc"><SPAN Style="FOnt-siZE: x-sMall; FoNT-FAmily: CAlibri-ITalic">
<P>10.00h la flama a alcoi.</p>
<p>la flama visitarà Els cenTres educatiuS de LA capITAL dE</P>
<P>L’ALcOIà.</p></spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONt-size: x-small; foNt-famILY: CAlibri">PORTada PER eSColARS i pel CE D’AlCOI,</sPan></SPAN><EM><SPAN Style="FOnt-siZE: X-Small; FONT-FAMILY: calibri-ITALIc"><SPAN Style="FOnt-siZE: x-smAll; FOnT-fAMily: caLibri-itaLic"> R
<P>11.00H La flama A BEnLLOC</p></spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONT-size: x-small; fOnt-FamilY: calIBRI">. HOMenATGE escolar PER PART del</spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONT-SiZE: X-smalL; font-fAMIly: calibri">
<P>cra el trescAire. REcepció oficial a l’ajuntament:</P>
<p>parlaments del PresIDENt dEL CE DE Castelló I DEl SR.</p></spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONt-sIZE: x-small; FONT-FAMILY: CalIBri">R
<p>alcALDE.</P></sPan></SPAN><EM><SPAN Style="FOnt-siZE: X-Small; FONT-FAMILY: calibri-ITALIc"><SPAN Style="FOnt-siZE: x-sMall; FoNT-FAmily: CAlibri-italiC">
<P>20.00h La FlamA a benicarló.</p>
<p>recepció de la Flama, amb pARlameNts dels presidenTs</p>
<p>del ce de Castelló i de la PeNya setrill, I conferència de</p>
<p>v. Pitarch: «atieM la flAma de la llengua i la culTura,</P>
N<P>l’ESPort i la NATuRA».</p></spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONT-sIze: x-small; FONT-FAMILY: CALIbri">a lA SEu SOCial </spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FOnt-siZE: x-sMall; fONT-FAMILY: CAliBRI">De LA Penya setRILL,</SPAN></spAN><STRONG><SPAN style="fonT-SIZE: small; FONT-FAMILY: calibRI-BoLD"><SPAN style="fonT-SIzE: Small; Font-faMILY: CALIbri-BOLd">
N<P>11 de fEBREr</P></sPan></SPAN><EM><SPAN Style="FOnt-siZE: X-Small; FONT-FAMILY: calibri-ITALIc"><SPAN Style="FOnt-siZE: x-sMall; fONT-FaMiLY: calibri-italic">
<p>9.00h</p>R
<P>meravelles, pEr parT de l’EsPèleo club casteLló, del Club</p>
<p>espEleològic de VIla-reaL i dE l’intercLub espeleològiC</p>
<P>de Castelló. acolliDa dE LA FlAMA a LA Boca de lA CAvITAT</p></spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONt-size: x-smalL; foNt-FamIly: calibri">Recepció de lA FLama DE la LLEngua a lA COvA DE les</spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONT-SiZE: x-small; fonT-family: caliBri"> R
<P>I leCTurA DEl fragmeNT De</P></sPan></SPAN><EM><SPAN Style="FOnt-siZE: X-Small; FONT-FAMILY: calibri-ITALIc"><SPAN Style="FOnt-siZE: x-small; fONT-FAMILY: CAliBRI-Italic">TOMBaTOSSals </spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FOnt-Size: x-small; FONT-FAMILY: CAlibri">qUE DeSCRIu la</spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONT-SiZE: x-small; font-FaMilY: caliBri">
<p>vida de l’heroi a la cOvA. travessa subterrània de la</p>
<p>Flama fins arriBar a lA xemeneia, a través dE la QUAl</P>R
<P>eIXIRà de la COVA.</P></sPan></SPAN><EM><SPAN Style="FOnt-siZE: X-Small; FONT-FAMILY: calibri-ITALIc"><SPAN Style="FOnt-siZE: x-sMall; FoNT-FAmIlY: caLibri-italic">
<p>10.00h</p>
<p>l’ajuntament, amb pArlaments del sr. ALcaldE, dels</p>
<p>presideNts dels cE dE CasteLló i d’alcoi, i de V. pitarch.</p>
<p>homenatge a rafeL Sellés, aMb la iNtervenCió de</P>R
<P>FRancESC-XaVIER blay i MESEgUER.</p></spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONT-size: x-small; fOnt-FamilY: calibri">a alcoi recePCIó de LA FlAMa. ACTe institUCIOnAL A</sPan></SPAN><EM><SPAN Style="FOnt-siZE: X-Small; FONT-FAMILY: calibri-ITALIc"><SPAN Style="FOnt-siZE: x-smAll; FOnT-FAMiLy: Calibri-italiC">
<p>12.00h</P>RN<P>HOMEnaTGE a ovidi MONTlLOR.</p></spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONt-size: x-smalL; foNt-Family: Calibri">al cementeri D’AlcoI EL sEGUICI dE LA flama rET Un</SPAN></spAN><STRONG><SPAN style="fonT-SIZE: small; FONT-FAMILY: calibRI-BoLD"><SPAN style="fonT-SIzE: Small; Font-faMILY: CALIbri-BOLd">
N<P>12 de fEBREr</P></sPan></SPAN><EM><SPAN Style="FOnt-siZE: X-Small; FONT-FAMILY: calibri-ITALIc"><SPAN Style="FOnt-siZE: x-sMall; fONT-FaMiLY: CAlibri-itaLic">
<p>8.00H</p>
<p>d’ALCoi, el centre CUltuRAL CasTELLut I El ce d’ONTINyENT.</p></spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONt-size: x-small; fonT-fAMily: calibri">excursió amb La FLAMa aL MOntCAbrER, compartiDA PeL CE</sPan></SPAN><EM><SPAN Style="FOnt-siZE: X-Small; FONT-FAMILY: calibri-ITALIc"><SPAN Style="FOnt-siZE: x-smAll; FoNT-FAmIlY: Calibri-ITalic">
<P>8.00h</P>
N<P>Muntanya VIArANY.</p></spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONt-size: x-small; fonT-fAMily: Calibri">excursió amb la FLAMA al GARbí, orGANItzada peL GRuP DE</sPan></SPAN><EM><SPAN Style="FOnt-siZE: X-Small; FONT-FAMILY: calibri-ITALIc"><SPAN Style="FOnt-siZE: x-smAll; FoNT-FAmIlY: calIbri-ITalic">
<p>8.00h</P>
N<P>la penya setrilL, de BeNicarló, el ce refalgArí, de la sénia,</p>
<p>L’AGrupació excursionIsta d’AlCanar, el cE SErra d’irta, de</p>R
<p>peníscOla i l’assOciació CulTural matArranya. HOmenatgE</P>
<P>a deSideri lombarte</P>
<p>8.30h</P>R
<p>les COvatelles, CompartIda Pel ce castEll de reBollet,</p>R
<p>l’associACió CuLtural RaMoneta de VilaRagut, el ce de</p>
<p>pedReguer, la FUndació CasAl jaume I Safor-valLdignA,</p>
<p>l’associació cultUral caSa clara, dE potries, i el GRUP</P>R
<P>MUntanya VALLDiGNA.</p></spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONt-sizE: x-smAll; FonT-familY: caLibri">pujada de la FlAMA al TOSSal Del REI, acompaNYADa PER</sPan></SPAN><EM><SPAN Style="FOnt-siZE: X-Small; FONT-FAMILY: calibri-ITALIc"><SPAN Style="FOnt-siZE: x-SMAll; FONT-FAMILy: caliBRI-ITALIc">.</spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONt-Size: x-smAll; fONT-familY: calibrI">la font d’en CARRòs. EXCUrsIó aMB La flama AL CiM DE</sPan></SPAN><EM><SPAN Style="FOnt-siZE: X-Small; FONT-FAMILY: calibri-ITALIc"><SPAN Style="FOnt-siZE: x-smAll; FoNT-FAmIlY: Calibri-italic">
<P>9.00h</p>
<p>excursionista de BenicàSsIm. eixiDa des de lA font del</p>
<p>Senyor. al cim del BartolO, lecturA d’un manifest per La</P>R
<P>FLamA. Dinar de GERMaNOR.</p></spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONt-sizE: x-smAll; FonT-family: calibri">Pujada dE LA FlAMA al BarTOLO, duta pEL CeNTRE</sPan></SPAN><EM><SPAN Style="FOnt-siZE: X-Small; FONT-FAMILY: calibri-ITALIc"><SPAN Style="FOnt-siZE: x-smAll; FOnT-FAMiLy: Calibri-italic">
<p>13.00h</p>R
<p>de la flaMa per RePresentants Del ce castEll de</P>
<p>ReboLlet, l’assoCiació CultuRAl raMoneta de VilaRagut,</P>
<P>el CE De pedreGuer, lA Fundació Casal jaume i SaFor-</p>R
<P>valldigna, l’ associaCió CulTural casa clara, dE potries, I</p>
<p>eL grup muntanyA ValldIgna. lectura deL “MANIFest PER</P>R
<p>la LLENgUA”.</p></spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONt-Size: x-smAll; fONT-Family: Calibri">la font d’en carròS. Al RECIntE DE La MURAlla, recEPCIó</SPAN></spAN><STRONG><SPAN style="fonT-SIZE: small; FONT-FAMILY: calibRI-BoLD"><SPAN style="fonT-SIzE: Small; Font-faMILY: CALIbri-BOLd">
N<P>14 de fEBREr</P></sPan></SPAN><EM><SPAN Style="FOnt-siZE: X-Small; FONT-FAMILY: calibri-ITALIc"><SPAN Style="FOnt-siZE: x-sMall; FoNT-FAMILY: CaLIBRi-ITALic">
<P>19.00H</p></spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONT-sIze: x-small; FONT-FAMILY: CALIbri">a lA SEu SOCial </spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FOnt-SIZE: x-small; FOnt-famiLY: CaliBri">del CE de VALèncIA, recepció DE lA FLama,</spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONT-SiZE: x-small; Font-Family: calibri">
<p>parlaments dELs PresIDENts DEL CE DE Castelló I DeL CE</p></spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONt-sIZE: x-small; FOnt-famIly: CaliBri">
<P>dE valència; confeRència De v. pitarch: «L’excursionisme</P>
<p>davAnt el país: lA cultuRa i el paiSatge». Hi particIpa</p>
<P>també el GrUp de MUnTanya Viarany. tot seguit, la</p>
<p>FlamA és traslLadada A La societat coral el micalet.</p>
<p>RecepCIó, amB parlaMeNts dels presidEnts del Ce de</p>
<p>castelló i del MicaleT. en aquesta societat la flama</P>
<P>RestARà en EXPOSicIó Permanent.</P></SPAN></spAN><STRONG><SPAN style="fonT-SIZE: small; FONT-FAMILY: calibRI-BoLD"><SPAN style="fonT-SiZe: small; font-fAMILY: CALibrI-BOld">
N<P>15 de fEBREr</P></sPan></SPAN><EM><SPAN Style="FOnt-siZE: X-Small; FONT-FAMILY: calibri-ITALIc"><SPAN Style="FOnt-siZE: x-sMall; FoNT-FAmily: CAlibri-itaLic">
<p>10.20h La flama a benassAl</p>
N<p>secUndària. ConferèNcIa al col·Legi públic Alcalde</p>
<p>fabregat. PortadA pels alumnes dels Dos centRes</p>
<p>i acompAnyada Pel Club de munTanya benAssal i</P>
<P>l’associació cultural MaestrAt viu, lA flama fa l’itinerari</p>
N<p>carlEs salvadoR fins Al monument al mestre. REcepció</p>
<p>oficial per paRt de l’Ajuntament, amb ParlaMents del</p>
<P>presidenT del cE de Castelló i del Sr. Alcalde. lectura de</p>R
<p>poemes per part de l’eStudiantat. homenaTge escOlar i</P>R
<P>EXcurSIONisTA A carles SALVaDOR.</p></spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONT-size: x-small; FOnt-fAMiLY: calibri">. ConFERèncIA A La SECCió d’eduCACIó</SPAN></spAN><STRONG><SPAN style="fonT-SIZE: small; FONT-FAMILY: calibRI-BoLD"><SPAN style="fonT-SIzE: Small; Font-faMILY: CALIbri-BOLd">
N<P>16 de fEBREr</P></sPan></SPAN><EM><SPAN Style="FOnt-siZE: X-Small; FONT-FAMILY: calibri-ITALIc"><SPAN Style="FOnt-siZE: x-sMall; FoNT-FAmIlY: calibri-italic">
<p>19.30H</p>
<p>conferència d’ENric faUra: «un excursIONisme posSIBLe</P>R
<P>Per al seGLE XXI».</p></spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONT-sIZE: X-smaLL; FONT-FAmily: CALIBrI">A la </spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONt-sizE: x-Small; fonT-fAmILY: calibri">llotja DEL CàNEM (sEU DE l’UJI a la ciuTAT),</SPAN></spAN><STRONG><SPAN style="fonT-SIZE: small; FONT-FAMILY: calibRI-BoLD"><SPAN style="fonT-SIzE: Small; Font-faMILY: CALIbri-BOLd">
N<P>17 de fEBREr</P></sPan></SPAN><EM><SPAN Style="FOnt-siZE: X-Small; FONT-FAMILY: calibri-ITALIc"><SPAN Style="FOnt-siZE: x-sMall; FOnT-fAMily: caLibri-italiC">
<P>19h–21h la flama a vila-real</p>
<p>a la plaça majOr, benVinGuda per part de la dolçaIna</p>
<p>(Pasqualet de ViLa-real). recepció de la flama per les</p>
<p>autoritats muniCipaLS, al SALó dE PLens: preSENTaCIó,</p></spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONT-sIze: x-small; font-faMilY: CAlibri">. En aPARèixER El seguicI DE LA Flama</spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONT-SiZE: x-small; foNt-Family: calibri">
<p>salutació de la Presidenta del Ce de vila-real,</P>
<P>intervenCionS DEl pRESIdeNT Del ce de CAStELLó</p></spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONt-sIZE: x-smAll; font-fAMILy: calibrI">
<p>i del Sr. Alcalde. a lA plaça Major, salutació pel dolçainer</p>
<p>i TabaleteR, danseS populArs a càrrec del grup de danses</p>
<p>el raval i actUació D’un GRUP dE Música traDICIoNAL.</p></span></SPAN><SPAN sTyle="fONT-SIZE: xx-smALL; FONT-FamIly: calIBRI"><SPAN sTyle="fONT-SiZE: xx-small; foNT-FAmiLY: calibri">
<p>organitzaDors: ce de castelló, CE de ViLa-real i ASsociació cultUral</P>
<p>socarrAts. patrociNadoR: Il·lM. AjuNTAMENt DE Vila-real.</P></SPAN></span><STRONG><SPAN Style="FOnt-SIZE: X-small; FONT-FAMILY: calibri-BOLd"><SPAN Style="FOnt-SIZe: x-smalL; FONT-FAMILY: CALIBri-bold">R
<P>1</p></sPAN></SPAN><SPAN style="fonT-SIZE: small; FONT-FAMILY: calibRI-BoLD"><SPAN style="fonT-SIze: small; FONT-FAMILY: CAliBRI-Bold">9 DE FeBRER</sPan></SPAN><EM><SPAN Style="FOnt-siZE: X-Small; FONT-FAMILY: calibri-ITALIc"><SPAN Style="FOnt-siZE: x-smAll; FoNT-FAmIlY: calibri-Italic">
<p>6.00h</P>RN<P>a LA baSíLIca de MoNTSErRAT.</p></spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONt-sizE: x-Small; FONt-fAmily: calibri">eixida, de CAstelló, AMb aUTOCar, peR TRaslladar LA FLAMA</sPan></SPAN><EM><SPAN Style="FOnt-siZE: X-Small; FONT-FAMILY: calibri-ITALIc"><SPAN Style="FOnt-siZE: x-smAll; FOnT-FAMiLy: Calibri-italic">
<p>10.30h</p>
<P>dolçaineRs i TABalaTERS dE L’Agrupació MUsICAL</p></spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONt-siZe: x-small; fonT-fAMily: Calibri">inici de LA marXA Amb La FLAMa, preceDIDA DELS</sPan></SPAN><EM><SPAN Style="FOnt-siZE: X-Small; FONT-FAMILY: calibri-ITALIc"><SPAN Style="FOnt-siZE: X-sMALL; FONT-FAMILY: calibrI-ITaLIC">DiT</spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONT-SIZE: x-SMAll; FONt-famILY: CaLIBRi">.</spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONT-SiZE: x-small; Font-famiLy: calIbri">
<p>BeNvinguda Del parE abat, JoSep m. soler. missa i</p>
<P>ofrena. encesa i renovaCió de la flama a la llàntia de</p>
<p>l’atri de la BasílicA, amb parlaments del PAre aBat</p>
N<p>i del president Del Ce De castelló. a la sAla d’actes,</p>
<P>inteRvencionS de v. PItarch, del Pare joSep miquel</p>
<P>Bausset, de Vicent partal («50 aNyS de</p>
<P>els valencians</p>R
<P>interpretació musicaL a CàRRec DE Pep MarTí (cant d’eSTIL)</P></sPan></SPAN><EM><SPAN Style="FOnt-siZE: X-Small; FONT-FAMILY: calibri-ITALIc"><SPAN Style="FOnt-siZE: x-small; FONT-FAMILY: CALIbri-italIC">NOSALtres</spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONT-sIze: x-small; Font-FAMilY: calibri">») I deL PResIDENt del CE DE CASTElló.</spaN></SPAN><SPAN Style="FONT-SIZe: x-smALL; FONT-FaMily: CaLIBRi"><SPAN Style="FONT-SiZE: x-smaLl; Font-Family: caliBri"> R
<P>I deL COR VeUS ATREVides.</P></SPAN></Span><sTRONG><EM><SPAN style="Font-size: meDIUM; font-FAMILY: CAlibri-boldITALiC"><SPAN style="Font-size: medium; FoNT-famiLY: calibri-bolditAlic">
<P>El ceNtre Excursionista de castelló,</P>
<P>LA FlaMA De LA Llengua i DEL PAíS</p></span></SPAN><SPAN sTyle="fONt-sIZE: XX-small; FONT-FAMILY: Calibri-BOLD"><SPAN sTyle="fONt-sIZE: xx-small; font-famIly: CalibRi-bold">
<p>21 de desembre de 1932</p>
<P>cultura, proclamació de les NoRmes de Castelló, la versió valenciana</p>
<p>de lA normatIvització, obra de l’instItut d’estUdis caTalans, que va</p>
<p>conduir pompeu Fabra. un dels promotOrS de les normes, Gaetà Huguet</P>
N<p>segArra, fundaria l’any següent, el Centre Excursionista castellonenC, uN</P>
N<P>pRECEdent de L’ACtUAL.</p></span></SPAN><SPAN sTyle="fONT-SIZE: xx-smALL; FONT-FamIly: calIBRI"><SPAN sTyle="fONT-SIze: xx-small; font-faMIly: calibri">: A LA Seu DE La SOCIETat CAStellonenCA De</SPAN></span><STRONG><SPAN sTyle="fONt-sIZE: XX-small; FONT-FAMILY: Calibri-BOLD"><SPAN sTyle="fONt-sIZE: xx-Small; font-faMilY: CaliBri-BolD">
<p>21 d’octubrE de 1962</p>
<p>conjuntAMEnT amb la jovEntut del Rat PenAt, el iIi Aplec de la JovENTUt</P>R
<P>Del país VALEnCIà.</p></span></SPAN><SPAN sTyle="fONT-SIZE: xx-smALL; FONT-FamIly: calIBRI"><SPAN sTyle="fONT-siZE: xx-sMall; font-faMilY: calibri">: el centrE EXcurSIONisTA DE CaSTELló organITZA,</SPAN></span><STRONG><SPAN sTyle="fONt-sIZE: XX-small; FONT-FAMILY: Calibri-BOLD"><SPAN sTyle="fONt-sIZE: xx-SmAll; FonT-FAMILY: caliBrI-bold">
<p>agoSt de 1968</p>
<p>acampaDa sociAl de PenyagOlosa eN homenatge a Pompeu fabra, que</P>
<p>va demostrar que «per damUnt DE Les IMPOsiCIONs adminiSTRAtIVES</p></span></SPAN><SPAN sTyle="fONT-SIZE: xx-smALL; FONT-FamIly: calIBRI"><SPAN sTyle="fONT-siZE: xx-sMall; font-faMilY: calibri">: el cenTRE ExCURSionISTA dE CAstelló dEDICa LA XIii</span></SPAN><SPAN sTyle="fONT-SIZE: xx-smALL; FONT-FamIly: calIBRI"><SPAN sTyle="fONT-sIzE: xx-small; fOnt-familY: Calibri">
<P>[...] només hi havia un sol poblE, uNA Sola LLEngUA I unes soLES iDEES</p></span></SPAN><SPAN sTyle="fONT-SIZE: xx-smALL; FONT-FamIly: calIBRI"><SPAN sTyle="fONT-SiZE: xx-small; Font-famiLy: calibri">
<P>exprEssades per eixa lLengua: el Català del prInCipat, de lEs illes, Del paíS</p>
<p>valencià» (CRida del CenTre EXCUrsiONISta A LA XIII Acampada).</P></SPAN></span><STRONG><SPAN sTyle="fONt-sIZE: XX-small; FONT-FAMILY: Calibri-BOLD"><SPAN sTyle="fONt-sIZE: xx-sMall; fONT-FAMILY: caLiBri-bold">
<p>Juny de 1973</p>
<P>excursionista de castelló proclamA quE HI paRTICipA «Renovant EN AqUEST</p></span></SPAN><SPAN sTyle="fONT-SIZE: xx-smALL; FONT-FamIly: calIBRI"><SPAN sTyle="fONT-siZe: xx-small; fOnt-familY: CalibrI">: en lA crida A LEs fOGUEreS DE sant JoAN, eL CEntre</span></SPAN><SPAN sTyle="fONT-SIZE: xx-smALL; FONT-FamIly: calIBRI"><SPAN sTyle="fONT-sIzE: xx-small; font-fAMily: calibri">
<p>acte una tradició del nostre pobLe, ENCEnenT LEs FOGUeres la VESPrA DE</p></span></SPAN><SPAN sTyle="fONT-SIZE: xx-smALL; FONT-FamIly: calIBRI"><SPAN sTyle="fONT-SiZE: xx-small; FOnt-FAmilY: calibrI">
<p>la DIada de sant JOan. des de SaLses fiNs a guardamar, El roSselló, el</p>R
<p>Principat, el país valencià i les illeS –eN TOt l’àMBit DELs nostreS PAïSOS–</p></span></SPAN><SPAN sTyle="fONT-SIZE: xx-smALL; FONT-FamIly: calIBRI"><SPAN sTyle="fONT-SiZE: xx-small; font-faMily: calibri">
<P>Es cELEBra AQUEstA TRADicIONAl festa».</P></SPAN></span><STRONG><SPAN sTyle="fONt-sIZE: XX-small; FONT-FAMILY: Calibri-BOLD"><SPAN sTyle="fONt-sIZE: xx-small; foNt-family: calibri-Bold">RN<p>13-26 de setembRe de 1976</p>R
<p>Festes populars de cultura POmpeU FAbra, L’únICA ocasió eN QUè VAN</p></span></SPAN><SPAN sTyle="fONT-SIZE: xx-smALL; FONT-FamIly: calIBRI"><SPAN sTyle="fONT-Size: xx-small; font-fAMily: calibri">: CastelLó De lA PLanA I Vila-reaL ACuLLEN les</span></SPAN><SPAN sTyle="fONT-SIZE: xx-smALL; FONT-FamIly: calIBRI"><SPAN sTyle="fONT-sIzE: xx-small; font-Family: calibri"> RN<P>bAIXAr A TERRes VALencianes.</P></SPAN></span><STRONG><SPAN sTyle="fONt-sIZE: XX-small; FONT-FAMILY: Calibri-BOLD"><SPAN sTyle="fONt-sIZE: xx-small; font-faMILY: CaLibri-BOld">
<p>25 d’abril de 1982:</p>
<p>formidaBle del 50è aniVERSari DE leS NOrmes de CASTeLLó.</p></span></SPAN><SPAN sTyle="fONT-SIZE: xx-smALL; FONT-FamIly: calIBRI"><SPAN sTyle="fONt-siZe: xx-smaLl; FOnt-Family: Calibri">a la plAçA de BOUS, DE CASteLLó, commemoRACIó</SPAN></span><STRONG><SPAN sTyle="fONt-sIZE: XX-small; FONT-FAMILY: Calibri-BOLD"><SPAN sTyle="fONt-sIZE: xx-SmAll; Font-fAMily: calibri-bold">
<P>joan fuster, parlaMent a PRada, dAvant la tomba de pompeu FAbra,</P>
<P>el 7 de juliol de 1963</p>R
<p>FabRa lA SEua BATAllA», la de leS NOrMES.</p></span></SPAN><SPAN sTyle="fONT-SIZE: xx-smALL; FONT-FamIly: calIBRI"><SPAN sTyle="fONT-SIze: xx-sMall; font-fAMilY: calibrI">: «TaMBé al PAíS VaLENCIà ha GUANYat POMPEU</SPAN></SPAN></STRONG></STRONG></STRONG></STRONG></STRONG></STRONG></EM></STRONG></EM></EM></EM></EM></STRONG></EM></STRONG></EM></STRONG></EM></STRONG></EM></STRONG></EM></EM></EM></EM></EM></EM></STRONG></EM></EM></EM></EM></STRONG></EM></EM></EM></STRONG></EM></EM></STRONG></EM></STRONG></EM></EM></EM></STRONG></eM></EM></STRONG></Em></Em></EM></Em>
<P></p></STRONG>R
<P>&nbsp;</P>
<P></P>
<P>PROGRAMA</P>